Obchodní podmínky


Termíny a rezervace

 • Na vhodném termínu focení se klient s fotografkou domluví předem emailem. Termín je závazně rezervován po uhrazení zálohy 1000 Kč převodem na účet, tato záloha bude následně odečtena z celkové ceny objednávky. Rezervační záloha je splatná do týdne od potvrzení rezervace. Pokud záloha uhrazena není, je termín uvolněn pro další zájemce. V případě nenadálé situace je třeba dát fotografce vědět telefonicky alespoň den předem a po dohodě se záloha přesune na další termín. V případě nepřízně počasí se termín přesune na vhodnější den. Pokud se klient nedostaví na focení bez předchozí omluvy, nebo rezervaci termínu zruší, záloha propadá.
 • Do 10 dnů po focení klient obdrží odkaz na galerii náhledů, ze kterých vybírá fotografie pro finální úpravu. Galerii náhledů vybírá a připravuje fotografka a sestavuje se z neupravených fotografií s vodoznakem. Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenovat a ani je dále upravovat.
 • Galerie náhledů je pro klienta přístupná 2 týdny
 • Po potvrzení objednávky posílá klient zbývající částku převodem na účet na základě vystavené faktury
 • Hotovou zakázku předává fotografka 4-6 týdnů po obdržení objednávky (dodací lhůta se může prodloužit z důvodu nemoci nebo dovolené, v takové situaci bude klient včas informován)

Splatnosti cen

 • rezervační zálohu 1000 Kč klient posílá do týdne po potvrzení termínu na účet 1140119024/3030 s přiděleným variabilním symbolem
 • zbývající částku po potvrzené objednávce posílá klient převodem na účet 1140119024/3030 na základě vystavené faktury
 • v případě neuhrazené objednávky si fotografka vyhrazuje právo nepředat zakázku do té doby, než je řádně zaplacena
 • příplatky za expresní vyhotovení zakázky: a) dodání během 14 kalendářních dnů: + 25 % z
 • celkové ceny, b) dodání během 7 pracovních dnů: + 50 % z celkové ceny

Retuše a úpravy

 • finální retuše provádím na základě svého nejlepšího uměleckého cítění – tedy ve snaze o zachování maximální přirozenosti a co nejlepšího výsledku
 • retušuji nedokonalosti pleti, proporcí, rušivé pozadí v ateliéru
 • upravuji barevnost, kontrasty, světla a stíny
 • neretušuji špinavá trička, dětské tetovačky, lak na nehtech apod.
 • v případě focení v domácím prostředí není možné retušovat neuklizené předměty, kabely apod., je třeba, aby klient tyto rušivé prvky na základě pokynů z prostoru předem odstranil
 • upravené fotografie předávám na USB bez vodoznaku v tiskové kvalitě a webovém rozlišení
 • nadstandardní úpravy fotografií (např. slučování více fotek do jedné, výměna zavřených očí) provádím za hodinovou sazbu 600 Kč/hod.
 • nespokojenost s vlastním vzhledem na vybraných fotografiích není důvodem k reklamaci
 • výsledné barevné provedení a úpravy fotografií odráží můj osobní styl – předané fotografie tak budou ve stejném duchu, jako znáte z mých galerií. Pokud si přejete jiný styl fotografií, obraťte se prosím na jiného fotografa
 • neupravené fotografie nebo RAW formáty neposkytuji v žádném provedení

Archivace fotografií

 • veškeré pořízené fotografie uchovávám po dobu 3 měsíců
 • upravené fotografie uchovávám dlouhodobě na externích úložištích – v případě nehody mě prosím kontaktujte a fotografie Vám zašlu přes úložiště, nicméně doporučuji si data z Vašeho USB neprodleně zálohovat

Autorská práva a souhlas s poskytnutím fotografií

 • objednáním fotografií souhlasí klient s obchodními podmínkami
 • potvrzením objednávky dává klient souhlas s použitím pořízených fotografií k propagaci umělecké práce fotografky – v případě nesouhlasu prosím o neprodlené upozornění emailem. Pokud si klient souhlas v budoucnu rozmyslí, má právo ho odvolat, a to písemně emailem
 • fotografka se zavazuje nepoužít fotografie způsobem, který by poškodil dobré jméno, vážnost, čest nebo důstojnost fotografovaných osob
 • každá z fotografovaných osob se zavazuje nepoužít fotografie bez předchozího písemného souhlasu fotografky k jakýmkoli komerčním účelům a neumožnit takové užití ani třetím osobám
 • fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou osobní prezentaci, nicméně nesmí dílo upravovat tak, aby měnily jeho vzhled

Zpracování osobních údajů a účely zpracování

 • osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, kontaktní adresa, telefonní číslo jsou zpracovávány pro naplnění těchto účelů a ponechávám si je po dobu promlčecích lhůt: a) poskytování služeb, plnění smlouvy b) vedení účetnictví/fakturační údaje
 • v okamžiku objednání fotografií získávám ke zpracování osobní údaje klienta a ochrana těchto údajů podléhá Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679
 • osobní údaje jsou poskytovány za účelem poskytování služeb a realizování vzájemné komunikace mezi oběma smluvními stranami a budou u mě uloženy po dobu jednoho roku
 • dodržuji povinnost zachování mlčenlivosti o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.